Odbudujmy Armię Krajową Wesprzyj projekt! Partnerzy Dołącz do nas Poinformuj znajomych Skontaktuj się z nami

Obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona Ojczyzny.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Art. 85 ust. 1

Odbudujmy Armię KrajowąOpis naszej akcji

„Odbudujmy Armię Krajową!”

W Polsce od 25 lat, trwa nieprzerwanie proces odbudowy suwerennego, demokratycznego państwa oraz społeczeństwa obywatelskiego.
Po latach komunizmu i burzliwym okresie transformacji systemowej nadchodzi czas, w którym do głosu dochodzi nowe pokolenie Polaków. Pokolenie to, pozbawione kompleksów, świadome własnej tożsamości, dumne z historii narodu, zdaje sobie w pełni sprawę, jak wiele zagrożeń niesie ze sobą geopolityczne położenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Fundamentalnym elementem budowy bezpieczeństwa suwerennego państwa są sprawne i zdolne do obrony terytorium siły zbrojne. Nowoczesna strategia wojskowa wymaga, by obok w pełni profesjonalnych wojsk operacyjnych, będących częścią sił NATO, siły zbrojne dysponowały także komponentem armii obywatelskiej, angażującej jak największe rzesze społeczeństwa w wysiłek obrony. Jest to najlepszy gwarant bezpieczeństwa, spójności terytorialnej, a także czynnik odstraszający potencjalnych agresorów.

Obecnie Wojsko Polskie składa się wyłącznie z zawodowych wojsk operacyjnych, które prowadząc samodzielnie działania obronne są w stanie chronić zaledwie 2 proc. terytorium Polski. Wynikająca
z tego faktu słabość, jest głównym zagrożeniem dla bezpieczeństwa naszego państwa.

Jako ruch społeczny, nie zamierzamy przyglądać się temu bezczynnie. Wiemy jaką cenę wielokrotnie
w przeszłości zapłacił Naród za słabość militarną. Jesteśmy przekonani o konieczności współpracy wszystkich, którym na sercu leży dobro naszej Ojczyzny, w działaniach na rzecz utworzenia terytorialnego komponentu sił zbrojnych. Takim wojskiem była niegdyś Armia Krajowa.

Stąd hasło naszej akcji: „Odbudujmy Armię Krajową!”

Hasło to ukuł na łamach dziennika „Rzeczpospolita” płk (r) prof. AON dr hab. Józef Marczak w listopadzie 2013 roku.
Przypomniał wówczas o „testamencie żołnierzy Armii Krajowej”, czyli liście przesłanym w 2000 roku do ówczesnego Ministra Obrony Narodowej Bronisława Komorowskiego, przez przedstawicieli Światowego Związku Żołnierzy AK.
Wyrażono w nim nadzieję, że wielkie doświadczenie organizacyjne, bojowe i wychowawcze Armii Krajowej oraz wielki prestiż wśród naszego społeczeństwa zostaną przeniesione i wykorzystane w tworzeniu systemu obrony terytorialnej.

Z koncepcją terytorialnego komponentu Sił Zbrojnych RP „Armia Krajowa” wychodzimy zarówno do ogółu społeczeństwa, jak również samorządowców, urzędników, decydentów i polityków.

Dziś kampania społeczna „Odbudujmy Armię Krajową” trwa już drugi rok. Jej celem nadal pozostaje wypełnienie tego testamentu. „Odbudowa Armii Krajowej” to utworzenie powszechnego, terytorialnego i obywatelskiego komponentu struktur obronnych Rzeczpospolitej Polskiej, którego powiązanie z miejscowym społeczeństwem w sposób decydujący wpływa na skuteczność jego działania.

Chcemy zaproponować odbudowę Armii Krajowej, której podstawową misją jest zapewnienie skutecznego odstraszania, obrony, a w razie konieczności udzielenia społeczeństwu niezwłocznego wsparcia również w trakcie klęsk żywiołowych i katastrof. W okresie wojny AK, obok wsparcia udzielanego polskim wojskom operacyjnym i ewentualnym siłom wzmocnienia NATO, zapewni ochronę i obronę infrastruktury krytycznej, ludności cywilnej oraz dóbr narodowych.

Proponujemy, aby hasło „Odbudujmy Armię Krajową” przejęły wszystkie organizacje proobronne korzystając z niego na swoich portalach oraz promując je w mediach społecznościowych.

Nasza koncepcja – czyli jak odbudować Armię Krajową szybko i efektywnie

Wielu ludzi sądzi, że odbudowanie Armii Krajowej jako komponentu terytorialnego Sił Zbrojnych RP będzie bardzo trudne i zajmie wiele lat. Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej uważa jednak, że konieczne zmiany jesteśmy w stanie wprowadzić szybko i efektywnie. Opracowane przez naszych ekspertów analizy wskazują, że w budowie przyszłej Armii Krajowej zastosowanie mogą znaleźć wdrożone już rozwiązania w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

Integralną częścią bezpieczeństwa wewnętrznego państwa jest Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG). Konstrukcja systemu zakłada współdziałanie różnych podmiotów ratowniczych, zarówno państwowych jak i ochotniczych, w celu zapewnienia ochrony życia i zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Nadzór nad funkcjonowaniem KSRG pełni minister właściwy ds. wewnętrznych.

Obecnie KRSG funkcjonuje na terenie całego państwa, począwszy od szczebla powiatu, przez wojewódzki aż po centralny. W jego skład wchodzi m.in. 499 jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej, 3841 jednostek ochotniczych straży pożarnych, 5 zakładowych straży pożarnych, 13 szpitali oraz 205 specjalistów krajowych z różnych dziedzin ratownictwa. Dodatkowo elementy systemu stanowią m.in. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR), Stacje Ratownictwa Górniczego, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz organizacje pozarządowe, takie jak Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe czy Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Odbudujmy Armię Krajową – stwórzmy Krajowy System Obrony Narodowej

Opierając się na doświadczeniach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Państwowej Straży Pożarnej w organizacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, w którym wykorzystano potencjał tkwiący w ochotniczych strażach pożarnych oraz organizacjach pozarządowych, postulujemy, by przyszłą Armię Krajową odbudować na analogicznych zasadach. Obywatelski komponent Sił Zbrojnych RP mógłby powstać dzięki zaangażowaniu sił i środków znajdujących się w posiadaniu Ministerstwa Obrony Narodowej.

Budowa Krajowego Systemu Obrony Narodowej /KSON/ wymagałaby wprowadzenia stosunkowo niewielkich zmian legislacyjnych w dwóch ustawach oraz wydanie jednego rozporządzenia. Taki sposób budowy obywatelskiego komponentu sił zbrojnych sprawdził się we Szwecji.

Realizacja naszej koncepcji oparłaby się na organizacjach społecznych takich jak związki strzeleckie (obecnie to kilkanaście stowarzyszeń), związki harcerskie, inne stowarzyszenia proobronne i paramilitarne. Nasza akcja w dniu 16 września została wsparta przez członka honorowego stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej Romualda Szeremietiewa, mamy więc wspólną petycję, którą może podpisać każdy zainteresowany odbudową Obrony Terytorialnej w Polsce!

Pobierz koncepcję KSON

Petycja – po raz drugi zbieramy podpisy!

Poprzednia petycja kierowana do byłego Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej publikowana na portalu www.petycje.pl, pod numerem 10488 w ciągu 543 dni została podpisana przez 4275 osób, dziękujemy za poparcie!

Nasza akcja w dniu 16 września została wsparta przez członka honorowego stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej Romualda Szeremietiewa, mamy więc wspólną petycję, którą może podpisać każdy zainteresowany odbudową Obrony Terytorialnej w Polsce!

Nie stój z boku, razem „Odbudujmy Armię Krajową”!

Wesprzyj projekt!

Polubiłeś nas na FB i obserwujesz na Twitterze? Podpisałeś już petycję do prezydenta RP? Jeśli tak, oto jak możesz się jeszcze zaangażować:

1. Jesteś początkujący?
Dołącz do wybranej przez Ciebie organizacji zaangażowanej w Kampanię Społeczną „Odbudujmy Armię Krajową” tj.:
• do Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl
• do Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno-Wychowawczej
• do Związku Strzeleckiego „Strzelec”
• do Związku Strzeleckiego
• do Stowarzyszenia Jednostek Strzeleckich „Strzelec”
• do Legii Akademickiej
lub poszukaj struktur zaangażowanych w projekt w swojej okolicy na  mapie OdbudujmyAK.pl

2. Chciałbyś doskonalić nabyte wcześniej umiejętności?
Weź udział w strukturach szkoleniowych „Lekka Piechota Obrony Terytorialnej” (LPOT) lub „Grupa Szybkiego Reagowania” (GSR) Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl

3. Masz wiedzę merytoryczną, którą chciałbyś się podzielić?
Opublikuj artykuł na łamach czasopisma ObronaNarodowa.pl

4. Chciałbyś wesprzeć projekt „Odbudujmy Armię Krajową” finansowo?
Dokonaj wpłaty na konto Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl

Nr rachunku: (PKO BP) 36 1020 5226 0000 6102 0386 6092
ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej
ul. Wojrowicka 48/18
54 – 436 Wrocław
z dopiskiem „na cele statutowe – Odbudujmy AK”

5. Masz pomysł jak wesprzeć naszą działalność w inny sposób?
Skontaktuj się z nami. W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt pod adresem stowarzyszenie@obronanarodowa.pl

Wspólnie Odbudujmy Armię Krajową!

Partnerzy

Inicjatorzy i organizacje wspierające

Inicjatorami Kampanii Społecznej „Odbudujmy Armię Krajową!” są członkowie Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej. Zainspirowani wezwaniem płk (r) dr. hab. prof. AON Józefa Marczaka do odbudowy Armii Krajowej, sformułowanym na łamach dziennika „Rzeczpospolita” w listopadzie 2013 r., zaprosili do współpracy inne pozarządowe stowarzyszenia i organizacje o proobronnym i paramilitarnym charakterze.
Kto nas wspiera

Naszej armii do skutecznej obrony brakuje powszechności. Brakuje armii gotowej do obrony ojcowizny w czasie pokoju, kryzysu i wojny – której pierwowzorem była Armia Krajowa.

płk (r) dr hab. Józef Marczak, prof. Akademii Obrony Narodowej

Kampanię Społeczną Odbudujmy AK zgodzili się wesprzeć swoim autorytetem tak wybitni specjaliści w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego, jak gen. broni Waldemar Skrzypczak – b. wiceminister obrony narodowej, płk (r) dr hab. prof. Akademii Obrony Narodowej Józef Marczak czy płk (r) prof. dr hab. Ryszard Jakubczak. Solidarność z postulatami kampanii „Odbudujmy AK” zadeklarowali także włodarze miast współpracujących z organizacjami proobronnymi – Burmistrz Miasta Świdnik Waldemar Jakson oraz Prezydent Miasta Wodzisław Śląski Mieczysław Kieca a także placówki o historyczno-patriotycznym charakterze, takie jak Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa – Nila czy Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego. W akcję włączyło się ponadto szereg stowarzyszeń i organizacji proobronnych. Ich lista nie jest zamknięta, swoje poparcie deklarują wciąż nowe.

 

Kampanię Społeczną „Odbudujmy Armię Krajową!” wspierają dziś m.in.:

Waldemar Skrzypczak

Gen. broni Waldemar Skrzypczak – absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu oraz Akademii Sztabu Generalnego w Warszawie. Charyzmatyczny dowódca polskiego wojska. Pełnił m.in. funkcje szefa Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych, szefa Zarządu Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych Generalnego Zarządu Operacyjnego P3 w Sztabie Generalnym WP. W 2005 roku był dowódcą Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe w ramach IV zmiany w Iraku. Dowodził 16. Pomorską Dywizją Zmechanizowaną i 11. Dywizją Kawalerii Pancernej. W latach 2006-2009 był dowódcą Wojsk Lądowych. W sierpniu 2009 podał się do dymisji w proteście przeciwko sposobowi zarządzania siłami zbrojnymi przez polskie Ministerstwo Obrony Narodowej. Od 8 września 2011 pełnił funkcję doradcy ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka. W latach 2012-2013 wiceminister obrony narodowej.

Waldemar Skrzypczak

generał broni (r), były dowódca Wojsk Lądowych

Józef Marczak

Płk dr hab. prof. AON Józef Marczak – absolwent Oficerskiej Szkoły Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu (1964 r.) oraz Akademii Sztabu Generalnego WP (1973 r.). Wybitny strateg i ekspert wojskowy, profesor Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. W latach 1991-2004 szef Katedry Obrony Terytorialnej i Cywilnej w Akademii Obrony Narodowej, od 2004 r. zatrudniony w AON w Katedrze Strategii Wydziału Strategiczno-Obronnego (obecnie Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego) na stanowisku profesora. Współautor „Raportu Strategicznego Siły Zbrojne RP 2012”, przygotowanego na potrzeby Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego. Członek honorowy Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl i „ojciec chrzestny” pierwszej studenckiej jednostki ZS „Strzelec” OSW na Akademii Obrony Narodowej. Autor kilkuset publikacji z dziedziny bezpieczeństwa narodowego, Obrony Terytorialnej, działań nieregularnych, historii wojskowości oraz walki minowej. Komentator spraw obronnych dla najważniejszych polskich dzienników. Na łamach jednego z nich ukuł hasło przewodnie kampanii: „Odbudujmy Armię Krajową”.

Józef Marczak

płk (r) dr hab. prof. Akademii Obrony Narodowej

Ryszard Jakubczak

Prof. dr hab. Ryszard Jakubczak – absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu (1975) oraz Akademii Wojskowej w Dreźnie (1983), wieloletni wykładowca Akademii Obrony Narodowej, członek Rady Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, ekspert od spraw obrony terytorialnej. Autor licznych artykułów w prasie wojskowej oraz książek (m.in.): „Obrona terytorialna Polski na progu XXI w.”, „Organizacja i wykorzystanie wojsk obrony terytorialnej”, „System obrony terytorialnej w zwalczaniu dywersji”. Oprócz wykładów, seminariów, kolokwiów i ćwiczeń ze studentami, wiele wysiłku i czasu poświęca na pracę w zespołach naukowo-badawczych. Autor kilkuset opracowań dot. koncepcji wykorzystania i organizacji wojsk OT w Polsce. Koncepcje Pana Profesora często goszczą w portalu ObronaNarodowa.pl

Ryszard Jakubczak

płk (r) prof. dr hab.

Ponadto:
Grzegorz Matyasik – Prezes Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl -
Krzysztof Wojewódzki – Komendant Główny Związku Strzeleckiego „Strzelec”
Marcin Waszczuk – Komendant Główny Związku Strzeleckiego „Strzelec” OSW
Roman Burek – Komendant Główny Związku Strzeleckiego
Andrzej Sprycha – Stowarzyszenie Jednostek Strzeleckich „Strzelec”
Damian Duda – Dowódca Legii Akademickiej KUL
dr Piotr L. Wilczyński –  Komendant Krakowskiej Legii Akademickiej
Piotr Mazur – Członek Zarządu Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce
Romuald Szeremietiew – Por. rez. WP, dr hab. nauk wojskowych, prof. Akademii Obrony Narodowej
Waldemar Jakson – Burmistrz Miasta Świdnik
dr Andrzej Zapałowski – prawnik i historyk, b. poseł do Sejmu RP i PE; oficer rezerwy
Krzysztof Markiewicz – Członek Zarządu Środowiska Żołnierzy „Grupa Kampinos” AK
dr hab. Maciej Münnich - Dyrektor Instytutu Historii KUL
Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa -Nila
Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego
Fundacja „Niepodległa Rzeczpospolita Kampinoska”
Koło Przyjaciół 26. Pułku Ułanów Wlkp. Im. Jana Karola Chodkiewicza
Legionowskie Towarzystwo Sportowe Sekcje Miłośników Oręża i Fortyfikacji Polskich oraz Strzelecka
PortalStrzelecki.info
Geopolityka.netpolski portal o geopolityce

Dowiedz się więcej!

Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl

Związek Strzelecki „Strzelec” OSW

Związek Strzelecki „Strzelec”

Związek Strzelecki

SJS „Strzelec”

Legia Akademicka KUL

Legia Akademicka Kraków

Koło Przyjaciół 26. Pułku Ułanów Wlkp.

Geopolityka.net

Dołącz do nas w mediach społecznościowych


Bądźmy w kontakcieDyskutujmy o tym co ważne

Kierownik Projektu OdbudujmyAK:
Stanisław Drosio
tel.: +48 665 747 363
mail.: s.drosio@obronanarodowa.pl

Wyślij nam wiadomość

Napisz do nas e-mail


* - pole wymagane